Michał Molenda

Cyfrowy nomada, programista, początkujący przedsiębiorca prowadzący software house CodeApps. Na blogu poczytasz o łączeniu pracy z podróżami, zarządzaniu projektami, produktywnością i czasem.

§1 Definicje

 1. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym www.michalmolenda.pl, prowadzony przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca – podmiot świadczący na rzecz Użytkownika Usługę. Usługodawcą jest firma: TOKE Michał Molenda z siedzibą pod adresem Suwalska 4/16, 02-252 Warszawa o numerze NIP: 5242662090
 3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta za pośrednictwem Serwisu z Usług świadczonych przez Usługodawcę, na podstawie postanowień Regulaminu.
 4. Usługa – umożliwienie Użytkownikowi skorzystania za pośrednictwem Serwisu z nauki oferowanej przez Usługodawcę, w szczególności opisanej w § 3 pkt 5.
 5. Rejestracja – czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta w Serwisie, umożliwiająca wzięcie udziału w Kursie.
 6. Umowa – oznacza umowę o odpłatne świadczenie Usługi zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas trwania Kursu.
 7. Kurs – Usługa określona w § 3 pkt 5.
 8. Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Użytkownika za Usługę świadczoną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 9. Strona internetowa Usługodawcy – strona internetowa umieszczona pod adresem www.michalmolenda.pl.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi drogą elektroniczną w serwisie internetowym www.michalmolenda.pl, zasady korzystania z Usług oraz zasady ochrony danych osobowych Użytkowników oraz ich uprawnienia i obowiązki.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu.
 3. Usługodawca przed zawarciem Umowy, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§3 Warunku świadczenia Usługi

 1. Serwis stanowi platformę internetową przygotowującą Użytkownika do tworzenia programów PHP.
 2. Świadczenie Usługi przez Usługodawcę rozpoczyna się wraz z dokonaniem Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Usług jest odpłatne.
 4. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji otrzyma na podany przez siebie adres e-mail darmową pierwszą lekcję Kursu, po której może zdecydować czy dokonać Opłaty za pozostałą część Kursu czy z niego zrezygnować.
 5. Zawarcie Umowy następuje z chwilą dokonania przez Użytkownika Opłaty za Kurs.
 6. Kurs składa się z jednej lekcji darmowej wysyłanej Użytkownikowi po dokonaniu Rejestracji oraz jedenastu lekcji wysyłanych Użytkownikowi co 7 dni kalendarzowych od momentu dokonania Opłaty.
 7. W ramach Kursu Usługodawca udostępni Użytkownikowi Usługi, polegające na:
  1. możliwości skorzystania z dwunastu lekcji, podzielonych na część praktyczną teoretyczną,
  2. przygotowaniu po zakończeniu Kursu podsumowującego zadania końcowego,
  3. możliwości stworzenia własnej aplikacji, pozwalającej zarządzać własnym sklepem internetowym,
  4. możliwości samodzielnego stworzenia aplikacji umożliwiającej tworzenie listy zadań (zadanie końcowe),
  5. bieżącym sprawdzaniu oraz ocenianiu postępów Użytkownika przez Usługodawcę za pomocą repozytorium kodu,
  6. bieżącej komunikacji podczas trwania Kursu pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem czatu lub skype, mającej na celu omówienie materiału, który Użytkownik przyswoił oraz analizę postępu nauki Użytkownika.
 8. Szczegółowy zakres materiału, z którym Użytkownik zostanie zapoznany w trakcie trwania Kursu jest zawarty na stronie internetowej Usługodawcy.
 9. W przypadku niewykorzystania określonej liczby lekcji przewidzianych dla wykupionego przez Użytkownika pakietu określonego w § 3 ust. 5 Regulaminu w czasie trwania Umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich wykorzystania w późniejszym terminie.
 10. Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.
 11. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie Regulaminu.
 12. Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania w celu korzystania z Serwisu:
  1. podłączenie do sieci Internet,
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Google Chrome lub Mozilla Firefox),
  3. w przypadku chęci odbycia lekcji z użyciem obrazu – posiadanie w urządzeniu elektronicznym kamery video.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi.

§4 Rejestracja

 1. Świadczenie Usługi możliwe jest jedynie po dokonaniu Rejestracji i akceptacji Regulaminu.
 2. Użytkownik może dokonać rejestracji przy użyciu formularza rejestracyjnego, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy wpisując swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 3. Po aktywacji konta, Użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z Serwisu i Usług.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utrzymanie w należytej poufności swojego hasła i innych danych uwierzytelniających, które otrzymał od Usługodawcy.

§5 Płatności oraz prowizja

 1. Użytkownik uiszcza Opłatę za Usługę za pośrednictwem przelewu bankowego na następujące konto bankowe: 86 1140 2004 0000 3402 5568 8194.
 2. Użytkownik powinien dokonać opłaty w terminie do 21 dni kalendarzowych od momentu Rejestracji.
 3. Przy uiszczeniu Opłaty za Usługę Użytkownik ma prawo poinformować Usługodawcę o tym, że chce otrzymać fakturę VAT.
 4. Opłata za Usługę wskazana na stronie internetowej Usługodawcy jest ceną netto.

§6 Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu,
  3. informowania Usługodawcy o wszelkich usterkach Serwisu,
  4. podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Konta w Serwisie, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznej ich aktualizacji.
 2. Użytkownik ma prawo do:
  1. nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 lit. a) oraz § 9 Regulaminu.
 3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  1. Nagrywania bądź kopiowania lekcji odbywanych w ramach świadczenia Usługi bez zgody Usługodawcy,
  2. wykorzystywania danych osobowych Usługodawcy w jakimkolwiek celu,
  3. przenoszenia przysługujących mu praw z tytułu Umowy zawartej z Usługodawcą na inne podmioty lub osoby.

§7 Prawa i Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązany jest do:
  1. zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Serwisu,
  2. niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi,
  3. przeprowadzania lekcji oraz zadania końcowego w ramach Usługi z zachowaniem należytej staranności.
 2. Usługodawca ma prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz ze względu na działanie siły wyższej,
  2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi,
  3. zablokowania konta Użytkownikom, których działalność narusza postanowienia powszechnie obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu.

§8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty związane z nauką tworzenia programów PHP poprzez korzystanie z Usług za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.
 5. Usługodawca dokłada należytej staranności wynikającej z profesjonalnego charakteru jego działalności przy realizacji Kursu.

§9 Reklamacje i prawo odstąpienia

 1. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Usługodawcę.
 2. Reklamacja może zostać złożona w drogą elektroniczną lub pisemną. Dane kontaktowe znajdują się w § 13 Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne będzie niekompletne.
 4. Użytkownik ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia dokonania Opłaty za korzystanie z Usługi.
 5. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy w trakcie korzystania z Usługi, Usługodawca zwróci niezwłocznie Użytkownikowi Opłatę pomniejszoną proporcjonalnie o wartość wykorzystanej części Usługi.
 6. Po wykonaniu całości Usługi, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 7. Wzór odstąpienia od Umowy stanowi załącznik do Regulaminu.

§10 Siła Wyższa

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.
 2. W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne).
 3. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Usługodawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

§11 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 3. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) jeśli zostanie wybrana taka opcja podczas Rejestracji, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach Serwisu prowadzonego przez Usługodawcę na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym lub następnie zaktualizowany w trakcie korzystania z Serwisu, informacji handlowych Usługodawcy.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika Serwisu wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usługi oraz prawidłowego utrzymania Serwisu, określonego w Regulaminie, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, jakie Użytkownik wprowadza w Umowie.
 5. Dane osobowe Użytkownika dokonującego Rejestracji przetwarzane są przez cały czas utrzymywania w Serwisie jego Konta.
 6. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania Serwisu. Usługodawca może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji Usługi i utrzymania Serwisu wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika.
 7. Usługodawca jest w posiadaniu adresu IP Użytkownika, przechowywanego przez czas, świadczenia Usługi.
 8. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi.
 9. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkownika i do ochrony jego danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w ustawie.
 10. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkownika) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych.
 11. Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki typu cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 12. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia Usługi i utrzymania Serwisu, Użytkownik może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Usługodawcę niezwłocznie.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawnienia wybranych danych osobowych Użytkownika właściwym organom państwowym, które zgłoszą uzasadnione żądanie udzielenia takiej informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie o tym fakcie poinformować Użytkownika, którego dane mają być ujawnione.

§12 Rozwiązywanie sporów

 1. W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Usługodawca postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.
 2. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Usługodawca nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla Strony pozwanej.

§13 Własność intelektualna

 1. Usługodawcy przysługuje całość praw autorskich majątkowych do wszelkich utworów znajdujących się w Serwisie, w tym m.in. do materiałów udostępnianych Użytkownikowi podczas Kursu.
 2. Użytkownik nie ma prawa kopiować oraz udostępniać utworów, do których prawa autorskie majątkowe przysługują Usługodawcy.
 3. W przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich majątkowych do utworów Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.

§14 Dane kontaktowe Usługodawcy

 1. Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Usługodawcy:
  1. tel.: (22) 219 66 07
  2. email: michal@toke.pl
  3. adres: Suwalska 4/16, 03-252 Warszawa

§15 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14/03/2017.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Serwisie i poinformowania o tym fakcie Użytkownika.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Umowy oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisy Kodeksu cywilnego oraz wszelkie przepisy prawa powszechnego dotyczące świadczenia Usługi.